Komplexní služby
Geodézie - geoinformatika - katastr nemovitostí - tvorba krajiny - protipovodňová ochrana - projekční činnosti v investiční výstavbě - dotační management - studie - poradenství
Geodézie
Zeměměřické práce v investiční výstavbě - práce v bodových polích - vytyčovací práce - terénní úpravy, kubatury, profily - inženýrské sítě - sledování posunů
a deformací - jeřábové dráhy - kontrolní a dozorové činnosti
Katastr nemovitostí
Geometrické plány - záborové elaboráty - věcná břemena - vytýčení vlastnických hranic
pozemků - digitální katastrální mapa - vektorizace a digitalizace
Pozemkové úpravy
Související zeměměřické činnosti - vstupní analýzy na digitálním modelu terénu - protierozní a protipovodňová ochrana - řešení ÚSES a cestní sítě v území - projektování nového postavení pozemků - digitální katastrální mapa - vytyčování
vlastnických hranic nových pozemků
Krajinné inženýrství
Studie odtokových poměrů - návrhy protierozní ochrany území - projektování vodních a dopravních staveb v krajině - projektování zelené krajinné infrastruktury - projekční
činnosti v investiční výstavbě - dotační management
Digitální mapová díla
Územně analytické podklady - účelové mapy měst, závodů, areálů a obcí - podklady pro projektování - digitální katastrální mapy - vektorizace, digitalizace
GIS a vizualizace
3D modelování - analýzy prostorových vztahů; vstupní data pro GIS; údržba
a aktualizace GIS - modelování záplavových území - správa inženýrských sítí
v prostředí GIS - informační systémy měst, obcí - informační systémy pro správu areálů a budov
Služby pro zemědělství
Vytýčení vlastnických i užívacích vztahů - konsolidace pozemkové držby - využití GIS v zemědělství - poradenství v oblasti protierozní ochrana a agroenvironmentální opatření - dotační management
Dotační management
Poradenství a dotační management v oblasti životního prostředí a zemědělství, poradenství pro investory, řešení majetkoprávních vztahů (zjišťování zemřelých
a neznámých vlastníků pozemků), lustrace pozemků (dohledání vývoje vlastnických vztahů u zájmových nemovitostí, zjištění nabývacích titulů)
Pro projekční a stavební firmy
Mapové podklady - 3D a vizualizace – majetkoprávní vztahy - záborové elaboráty - věcná břemena - inženýrská geodézie v pozemních komunikacích - studie posouzení vlivu staveb

VÍTÁME VÁS NA NAŠICH STRÁNKÁCH!

Aktuality

Od r.2019 je v provozu komunikace na jižním okraji ...
zobrazit
V roce 2018 Geocart zpracoval pasport odvodnění dálnice ...
zobrazit
zobrazit další aktuality  
Společnost Geocart CZ a.s., geodetická a projekční kancelář působí v oblasti geodézie, pozemkových úprav a krajinného inženýrství od roku 1999. Při této činnosti využíváme dlouholetých zkušeností, znalostí a erudice našich specialistů.

Prioritou našich obchodních vztahů je pochopení potřeb zákazníka (zadavatele), kvalita řešení – tedy dlouhodobá spolupráce bez ohledu na to, je-li zákazníkem stavební firma, město, Česká republika nebo fyzická osoba.