Aktuality

Studie odtokových poměrů a proveditelnosti protierozních a protipovodňových opatření.

10. 08. 2017
Klaster_1s.jpg
Pro zadavatele, kterým byl Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, pobočka Plzeň společnost Geocart na konci roku 2016 dokončila studií odtokových poměrů a proveditelnosti PEO a PPO v k.ú. Klášter u Nepomuk.
V rámci této komplexní studie jsme na konci října 2016 zorganizovali s podporou zadavatele a obce veřejné projednání, kde bylo účastníkům – zástupcům obce, významným vlastníkům a hospodařícím subjektům, a některých orgánů státní správy presentovaly výsledky komplexní analýza všech dostupných podkladů – od územního plánu, data Státního pozemkového úřadu, data z rezortu ČÚZK a ČHMÚ až po osevních postupy největších uživatelů. Studie byla také specifická tím, že probíhala v historicky významné krajině. Zpracována byla nad 3D modelem území. Po konzultacích se zástupcí obce, zadavatele, CHKO, Povodí Labe, Lesů ČR a některých dalších subjektů byla navržena opatření směřující k ochraně ZPF, ochraně majetku, zadržení vody v krajině a v neposlední řadě rovněž návrh obvodu potencionálních pozemkových úprav

V červenci 2017 jsme se stali vítězi veřejné zakázky na zpracování „Studie odtokových poměrů v k.ú. Šumice a Rudice v okrese Uherské Hradiště“. Na výměře skoro 2000ha bude prioritní problematikou ochrana ZPF a zadržení vody v krajině…
Zpět na novinky