Aktuality

Studie odtokových poměrů a proveditelnosti protierozních a protipovodňových opatření.

15. 03. 2018
Projednaní_Studie-Sumice-Rudice.jpg

V roce 2017 Geocart zpracoval studií odtokových poměrů a přístupnosti pozemků ZFP na lokalitě „Lánovsko – Malé Labe“ v okrese Trutnov.

Aktuálně dokončujeme jednu z nejrozsáhlejších studií pro pozemkové úpravy na Moravě – akci „Studie odtokových poměrů v k.ú. Šumice a Rudice“. Zadavatelem studie je Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj, pobočka Uherské Hradiště. V rámci této komplexní studie na výměře řešeného území asi 2500ha navrhujeme opatření směřující k ochraně ZPF (větrná a zejména vodní eroze půdního krytu), ochraně majetku, zadržení vody v krajině, návrhu cestní sítě a v neposlední řadě rovněž návrh obvodu potencionálních pozemkových úprav. Studie byla projednána nejen se zástupci obecních úřadů a zadavatele, ale také s orgány ochrany ŽP, Povodí Moravy, Lesů ČR a hospodařících subjektů. Zejména spolupráci s obcí a hospodařícími subjekty vnímáme jako nezbytnou nejen z pohledu kvalitních výsledků studie, ale také pro pokud možno hladký průběh budoucí pozemkové úpravy.

Zpět na novinky