Krajinné inženýrství

  • Studie odtokových poměrů v územíc - více v aktualitách
  • Studie a projektování přírodě blízkých protipovodňových opatření
  • Výpočty hydrologických ukazatelů a řešení protipovodňové ochrany území
  • Výpočty erozní ohroženosti, návrh protierozní ochrany území
  • Projektování vodních a dopravních staveb v krajině
  • 2017 – polní cesta, vč. mostu přes tok Romže v k.ú.Konice
  • 2018 – projekt rekonstrukce komunikací a biokoridor v k.ú. Ochoz u Konice
  • Územní studie krajiny
  • Projektování Územních systémů ekologické stability