Pozemkové úpravy

Studie

  • Studie řešící problematiku vody v krajině a v intravilánech sídel - generely odtoku, retence, optimalizace průtoků, …
  • Studie řešící problematiku zpřístupnění pozemků
  • Studie odtokových poměrů, protierozních opatření a přírodě blízkých protipovodňových opatření

Pozemkové úpravy

Společnost je jedním z nejvýznamnějších dodavatelů pozemkových úprav v České republice.

  • Provedení vstupních analýz na digitálním modelu terénu a konzultace se zástupci samosprávy a dotčenými orgány
  • Kompletní zajištění geodetických prací
  • Řešení protierozní a protipovodňové ochrany včetně hydrologických výpočtů a další předepsané dokumentace technického řešení
  • Návrh dopravních poměrů v území a ÚSES
  • Návrh a projednání nového postavení pozemků vlastníků
  • Digitální katastrální mapy a vytýčení hranic pozemků

Realizační dokumentace

Společnost Geocart zajišťuje projekční činnosti veškerých opatření v krajině – polní cesty a odstavné plochy, revitalizace vodních toků, přírodě blízkých protipovodňových opatření, ÚSES, biokoridory a biocentra.