Poradenství pro investory a dotační management

  • prověření zájmových nemovitostí, dohledání vývoje vlastnictví, zajištění nabývacích titulů
  • prověření okruhu dědiců, neznámých a nezjištěných vlastníků
  • dohledání historického majetku
  • prověření zájmů organizací a orgánů státní správy v zájmovém území
  • zajištění podkladů pro územně plánovací dokumentaci
  • tvorba digitálních grafických podkladů a přehledů
  • studie pozemkových úprav (návrhy řešení dopravní sítě, územního systému ekologické stability, návrhy řešení protierozní a protipovodňové ochrany)